Infiltrationssystem

Infiltrationssystem är ett avloppssystem som används för att behandla och sprida avloppsvatten i marken. Detta system används oftast i landsbygdsområden eller i andra områden som inte har tillgång till ett kommunalt avloppssystem. Det är viktigt att infiltrationssystemet är ordentligt dimensionerat och installerat på rätt sätt för att säkerställa att avloppsvattnet behandlas effektivt och inte leder till förorening av grundvatten eller ytvatten.